102.
Moo Shu Vegetable
8.95
103.
Moo Shu Pork
8.95
104.
Moo Shu Chicken
8.95
105.
Moo Shu Beef
9.95
106.
Moo Shu Shrimp
9.95
Moo Shu
(No Rice, with 5 Pancakes)