102.
Moo Shu Vegetable
9.50
103.
Moo Shu Pork
9.50
104.
Moo Shu Chicken
9.50
105.
Moo Shu Beef
10.50
106.
Moo Shu Shrimp
10.50
Moo Shu
(No Rice, with 5 Pancakes)