102.
Moo Shu Vegetable
8.75
103.
Moo Shu Pork
8.75
104.
Moo Shu Chicken
8.75
105.
Moo Shu Beef
9.50
106.
Moo Shu Shrimp
9.50
Moo Shu
(No Rice, with 5 Pancakes)